اطلاعات ضروری شهرستان کازرون به ترتیب حروف الفبا

اطلاعات ضروری شهرستان کازرون به ترتیب حروف الفبا :

آتش نشانی

آدرس: کازرون ، میدان امام حسین (ع )

تلفن: 2237111

اداره ثبت

آدرس: کازرون خیابان قدس شمالی

تلفن: 2236206و 2236428

اطلاعات برق

آدرس: کازرون ، میدان امام خمینی (بلوار)

تلفن: 2-2230101

اطلاعات مخابرات

تلفن: 118

امداد شرکت گاز

آدرس : کازرون خیابان حافظ جنوبی

تلفن:2238383

امور آب

آدرس: کازرون ، خیابان شریعتی

تلفن: 2223654

اورژانس

آدرس: کازرون کمربندی خرمشهر ، جنب اداره بازرگانی

تلفن:2237777

بخشداری جره و بالاده

آدرس :شهر بالاده مرکز شهر

تلفن:3247

فاکس:3408

بخشداری خشت و کمارج

آدرس:شهر کنارتخته

تلفن:2248

فاکس:2732

بخشداری کوهمره نودان

آدرس:شهر نودان

تلفن:3212

فاکس:4343

بخشداری مرکزی

آدرس:کازرون ، خیابان ارتش ، ساختمان فرمانداری

تلفن:2235959

فاکس:2238135

بیمارستان ولی عصر

آدرس:کازرون ، خیابان باهنر

تلفن:3-2227080

پزشکی قانونی

آدرس:کازرون ، خیابان امام خمینی(ره) جنب فروشگاه مرکزی رفاه

تلفن:2234475

پلیس

تلفن:110

/ 0 نظر / 20 بازدید