بررسی انواع انرژی ها

بررسی انواع انرژی ها

Top of Form

 

Bottom of Form

مقدمه:
انرژی به صورت هایگوناگون در طبیعت یافت می شود یا می توان تولید کرد. هرچند انرژی و منابع آن متفاوتاست، اما همه ی آنها به یکدیگر قابل تبدیل هستند. علاوه بر آن قانون بقای جرم-انرژیانیشتین نشان داد که جرم نیز نوعی انرژی است.
انواعانرژی
انرژی نورانی
نور صورتی ازانرژی است که در بسته‌هایی موسوم به فوتون منتشر می‌شود. انرژی نورانی طبق رابطه E= hf با فرکانس نور بستگی مستقیم دارد. در این رابطه E انرژی نورانی فوتون، h ثابتپلانک و f فرکانس فوتون می‌باشد. انرژی نورانی آن دسته از بسامدهایی را شامل می‌شودکه در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیسی قرار دارند.
 
انرژی گرمایی
گرما انرژیاست که در اثر اختلاف دمای بین دو جسم (سیستم) که باهم در تماسند، مبادله  می‌گردد. به این انرژی فقط زمانی نام انرژی گرمایی اطلاق می‌شود که در اثر اختلاف دما جریانداشته باشد. اختلاف دما در یک سیستم منفرد نیز انرژی گرمایی بوجود می‌آورد که بارابطه
Q= mc(T2 - T1)
که در آن Q انرژی گرمایی، m جرم جسمی است که در تبادل گرمایی شرکت کرده و T دما و c ظرفیتگرمایی ویژه می باشد.

انرژی صوتی
صوت یک موج مکانیکی طولی است که می‌تواند در محیطهای مادی منتشر شود. بسامدهای این  امواج در محدوده 20 هرتز تا 20000 هرتز قرار دارد که گستره شنیدهشدنی نامیده می‌شود. امواج  با بسامد کمتر از این محدوده را امواج فرو صوتی و امواجبا بسامد بیشتر را امواج فراصوتی  می‌نامند. E = hf انرژی صوتی حاصل از بسامدهایمربوط به صوت می‌باشد.
 
انرژیالکتریکی
وقتی دو ذره باردار را که بار همنام دارند، باسرعت ثابت به هم نزدیک می‌کنیم، یا زمانی که دو ذره ناهمنام را با سرعت ثابت از همدور می‌کنیم، برای غلبه بر نیروهای کولنی بین ذرات ، باید کار انجام دهیم. کارانجام شده بصورت انرژی الکتریکی در بارهای الکتریکی ذخیره می‌شود. این مسئله را درحالت کلی می‌توان به توزیعهای پیوسته و گسسته‌ای از بار نیز تعمیم داد.
شدت میدان الکتریکی
 
می‌باشد. که اگر از آن روی حجم منطقه انتگرال بگیریم کل انرژی الکتریکی بدست می‌آید.
هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیزاز سه قسمت نوترون ، پروتون و الکترون تشکلیل شده است. تعداد الکترونها با تعدادپروتونها در حالت عادی (خنثی) برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارایبار مثبت می‌باشند، که الکترونها به دور پروتن و نوترون (هسته اتم) با سرعت بسیارزیادی می‌چرخند. در اثر این چرخش نیروی گریز از مرکزی بوجود می‌آید که مقدار ایننیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الکترونها و هسته برابر است، پس این برابری نیرو،الکترونها را در حالت تعادل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که از هسته دور شوند.
جریان الکتریکی ناشی از حرکت الکترونها است.
اگر سیم پیچی در یک میدان مغناطیسی طوری بچرخد که شارمغناطیسی تغییر کند
انرژی الکترومغناطیسی ایجاد می شود.
یک سیم مسی هم دارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الکتروناست. هر گاه ما بتوانیم توسط یک نیرویی الکترونهای در حال چرخش به دور هسته را ازمدار خود خارج کنیم و در یک جهت معین به حرکت در آوریم جریان الکتریکی برقرارمی‌شود. پس جریان برق چیزی جز حرکت الکترونها نیست.  البته این حرکت بصورت انتقالیانجام می‌شود، یعنی یک اتم تعدادی الکترون به اتم کناری خود می‌دهد و اتم کناری نیزبه همین ترتیب تعدادی الکترون به اتم بعدی می‌دهد و بدین صورت جریان برقرار می‌شود. پس هر گاه که گفته شود جریان برق کم یا زیاد است، یعنی تعداد الکترونهایی که درمسیر سیم در حال حرکت هستند کم یا زیاد است.

نیروهاییکه باعث جدا شدن الکترون از هسته می‌شوند
1 -
نیرویمغناطیسی خارجی: هرگاه یک سیم را در یک میدان مغناطیسی حرکت دهیم؛ نیروی این میدان

/ 0 نظر / 22 بازدید